Informace o ochraně osobních údajů

Stručný přehled: Jak zpracováváme vaše údaje prostřednictvím webových stránek

Na našich webových stránkách informujeme o nás, našich službách a našich projektech. Abychom vám mohli poskytnout tyto informace, zpracováváme osobní údaje ve formě údajů, abychom je mohli přenést do vašeho IT zařízení, např. do vašeho smartphonu (soubory protokolu) a optimalizovat zobrazení stránky (soubory cookie).

Shromažďujeme a zpracováváme vaše kontaktní údaje a obsah vašich zpráv, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů nebo jiných komunikačních prostředků, např. e-mailem, abychom vám případně mohli odpovědět.

Abychom mohli naše produkty nabízet ještě lépe, rádi bychom se s vaším souhlasem dozvěděli více o vašich zájmech a vašem chování při jejich používání. Proto vyhodnocujeme, jak používáte naše webové stránky. Mimo jiné se přitom používá analytický software a služby třetích stran.

Níže naleznete informace o zabezpečení údajů a vašich právech jako subjektu údajů. Dotazy, žádosti a návrhy týkající se ochrany údajů by měly být směřovány na vedení.

Obsah prohlášení o ochraně údajů:

I. Jméno a kontaktní údaje odpovědné zástupce
II. Zpracování údajů prostřednictvím kontaktních formulářů a komunikačních prostředků
III. Zpracování údajů na webových stránkách
1. Soubory protokolů
2. Soubory cookie
3. Google Analytics
4. Google YouTube
5. WordPress
6. Borlabs
7. Qualtrics
8. Facebook Pixel
9. Adform
IV. Informace o automatizovaném rozhodování
V. Bezpečnostní informace
VI. Vaše práva jako subjektu údajů

I. Jméno a kontaktní údaje odpovědné zástupce

Následující orgán je odpovědný za tuto webovou stránku v souladu s článkem 4 č. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: nařízení GDPR):

deepr GmbH
Kornbergstraße 44
70176 Stuttgart

Obchodní rejstřík: HRB 759316
Rejstříkový soud: Okresní soud Stuttgart

Zástupci:
Christian Faller
Kristof Schmit
Kim Stoll

Telefon: +49-711-958037-0
Fax: +49-711-958037-99
E-mail: powerforall-alliance@deepr.agency

II. Zpracování údajů prostřednictvím kontaktních formulářů a komunikačních prostředků

1. Odpovědnost

Za zpracování údajů prostřednictvím kontaktních formulářů a komunikačních prostředků odpovídáme výhradně my. Více informací o ochraně údajů naleznete v této části od odstavce 2.

To neplatí, pokud jste nás například informovali svým výběrem příjemce v kontaktním formuláři nebo e-mailem, že bychom měli vaši zprávu předat přímo některému z našich partnerů. V tomto případě shromažďujeme a zpracováváme pouze vaši IP adresu a soubory protokolu (metadata) o vašem požadavku. Obsah zprávy je pak předán příslušnému partnerovi, který je pak výhradně odpovědný za zpracování vašich údajů. Více informací o ochraně údajů u příslušných partnerů naleznete zde: https://www.powerforall-alliance.com/de/#partner.

2. Rozsah zpracování

V případě dotazů nás můžete kontaktovat poštou, e-mailem, kontaktním formulářem a telefonicky. Jednoduché žádosti, které nevyžadují identifikaci vaší osoby, mohou být provedeny anonymně. Pokud je vaše identifikace nezbytná, např. abychom vám mohli odpovědět nebo zavolat zpět, shromažďujeme vaše kontaktní údaje.

Když nám pošlete zprávu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, shromažďujeme vámi zadané osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, obsah zprávy). Kromě toho shromažďujeme vaši IP adresu a soubory protokolu o datu a čase odeslání zprávy.

3. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem vaší identifikace, případně za účelem přiřazení vaší zprávy existující smlouvě, inzerátu na pracovní místo, výběrovému řízení nebo jakémukoli jinému obchodnímu vztahu nebo za účelem uložení, zodpovězení nebo přeposlání.

4. Právní základ zpracování

Pokud jste nám udělili svůj souhlas v rámci korespondence s vámi, např. v rámci kontaktního formuláře, můžeme zpracovávat vaše údaje v rámci vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR.

Vaši zprávu a osobní údaje předáme některému z našich partnerů, pokud si to budete přát. Budete-li si to přát, vyberte prosím v kontaktním formuláři, že zpráva by měla být zaslána partnerovi, kterého předem určíte výběrem z nabídky. Tímto výběrem nám udělujete podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR souhlas s předáním vašich osobních údajů uvedených v odstavci 2 a obsahu zprávy příslušnému partnerovi, aby shromažďoval vaše údaje a zpracovával je za účelem odpovědi na vaši žádost. Za další zpracování vašich osobních údajů je výhradně odpovědný příslušný partner.

V jednotlivých případech může být zpracování vašich údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení vámi vyžádaných předsmluvních opatření, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) nařízení GDPR. 

Zpracování osobních údajů může být založeno také na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR.

5. Oprávněné zájmy

Máme oprávněný ekonomický zájem na tom, abychom byli dosažitelní prostřednictvím našich kontaktních formulářů a (elektronických) komunikačních prostředků, a mohli tak zpracovávat dotazy týkající se zájmu o naše produkty a odpovídat na vaše dotazy. Kromě toho máme oprávněný zájem na zpracování vašich údajů, pokud jste například jednatel, zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, zákazník, potenciální zákazník nebo jiný zástupce našeho smluvního partnera. Shromažďujeme také informace, abychom zkontrolovali vaši žádost o zaměstnání. Vaše údaje zpracováváme také za účelem plnění smlouvy, uplatnění nebo odmítnutí nároků.

6. Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje obvykle zpracováváme my. Pokud jste nás informovali, že bychom měli vaši zprávu předat přímo některému z našich partnerů, obdrží tento partner vaše osobní údaje s vaší zprávou a zpracuje je v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Partner odpoví přímo vám. Vaše osobní údaje, které jsme obdrželi prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, předáváme externím příjemcům pouze tehdy, pokud je to v jednotlivých případech nezbytné ke zpracování vašeho požadavku.

III. Zpracování údajů na webových stránkách

1. Soubory protokolů

1.1 Rozsah zpracování

Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému, pomocí kterého jako subjekt údajů přistupujete na naše webové stránky. Tyto údaje jsou uloženy a zpracovány na našem serveru v souboru protokolu. Shromažďují se následující osobní údaje:

Soubory protokolu ukládají mimo jiné IP adresu, použitý prohlížeč, čas a datum a systém používaný návštěvníkem stránky. Ukládáme pouze anonymizované IP adresy návštěvníků webových stránek. Na úrovni webového serveru se to provádí tak, že se v souboru protokolu standardně namísto skutečné IP adresy návštěvníka, např. 123.123.123.123 uloží IP adresa 123.123.123.XXX, kde XXX je náhodná hodnota od 1 do 254. Vytvoření propojení s osobou tak již není možné.

1.2 Účel zpracování

IP adresa je řetězec čísel, který jednoznačně identifikuje váš počítačový systém při návštěvě našich webových stránek. IP adresa se používá k přijímání a odesílání datových paketů a umožňuje uživateli přístup k webové stránce. Dočasné uložení IP adresy na našem serveru je nezbytné k tomu, aby po přístupu na naše webové stránky byl do počítačového systému uživatele přenesen obsah, který může uživatel využít.

Údaje jsou uloženy v souborech protokolu, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek a aby bylo možné identifikovat případné chyby přenosu. Kromě toho tyto údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí.

1.3 Právní základ zpracování

Zpracování je založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR.

1.4 Oprávněné zájmy

Máme oprávněný zájem na zpracování výše uvedených osobních údajů pro výše uvedené účely, abychom zajistili dostupnost informací o našich produktech a službách online.

1.5. Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje budou předány našemu oddělení IT a našim dodavatelům, kteří jsou pověřeni poskytováním hostingových služeb a zdrojů IT pro provoz webových stránek.

1.6 Předávání do třetích zemí

Nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do zahraničí.

1.7 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu, pro který jsme je získali, už nebudeme potřebovat. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy je příslušná relace ukončena. IP adresa uživatele musí zůstat uložena po dobu trvání relace, aby bylo možné webové stránky používat.

V případě, že jsou vaše údaje uloženy v souboru protokolu, budou údaje, které jsou v něm shromážděny, uloženy po dobu neurčitou.

1.8 Možnosti námitek a výmazu

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR (čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). V takovém případě nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud jejich zpracován neslouží uplatnění, výkonu nebo odmítnutí právních nároků.
Zpracování osobních údajů pro poskytování webových stránek a pro vytvoření souboru protokolu je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Proto uživatel nemůže vznést námitky proti tomuto typu zpracování.

1.9 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e GDPR)

Zpracování protokolových souborů je nezbytné pro správné zobrazení webové stránky. V případě, že IP adresu neposkytnete, je z technických důvodů vyloučeno vyvolání stránky.

2. Soubory cookie

Nastavení souborů cookie

2.1 Rozsah zpracování

Na našich webových stránkách používáme takzvané soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele, jakmile navštíví naše webové stránky. Cookies obsahují charakteristické řetězce, které umožňují jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webové stránky.
Cookies používáme k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat internetový prohlížeč návštěvníka i po přechodu na jinou stránku v rámci našich webových stránek.

Následující soubory cookie jsou uvedeny a popsány níže od odstavce 3.

JménoPoskytovatelÚčelDoba uchování
_gaGoogle LLCObsahuje náhodně vygenerované ID uživatele. Na základě tohoto ID může Google Analytics rozpoznat vracející se uživatele na této webové stránce a sloučit data z předchozích návštěv.2 roky
_gidGoogle LLCObsahuje náhodně vygenerované ID uživatele. Na základě tohoto ID může Google Analytics rozpoznat vracející se uživatele na této webové stránce a sloučit data z předchozích návštěv.24 hodin
_gatGoogle LLCSoubor cookie se používá k omezení počtu požadavků uživatele na server.1 minuta
_icl_visitor_lang_jsWPMLSoubor cookie se používá k uložení přesměrovaného jazyka.24 hodin
borlabs-cookieBorlabsSoubor cookie ukládá nastavení návštěvníků vybraných v boxu cookie pluginu Borlabs Cookie.1 rok
NIDYouTubeSoubor cookie se používá k odblokování obsahu YouTube a je součástí požadavků odesílaných prohlížečem webovým stránkám Google. Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého společnost Google ukládá vaše preferovaná nastavení a další informace, zejména preferovaný jazyk (např. čeština), počet výsledků vyhledávání na stránku (např. 10 nebo 20) a zda má být povolen filtr Bezpečné vyhledávání Google.6 měsíců
wp-wpml_current_languageWPMLPřesměruje uživatele webových stránek přímo na odpovídající vícejazyčný obsah na základě jazyka prohlížeče; místní zpracování dat.24 hodin
wpml_browser_redirect_testWPMLSoubor cookie se používá k testování, zda jsou povoleny soubory cookie; místní zpracování dat.Po ukončení relace
browser_localeVlastník tohoto webuTento soubor cookie se používá k uložení aktuálního jazyka prohlížeče uživatele a k přesměrování uživatele na správnou jazykovou verzi navštívené webové stránky.Po ukončení relace

2.2 Účel zpracování

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Ty vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. V těchto technicky nezbytných souborech cookie jsou shromažďovány, ukládány a směrem k nám přenášeny údaje, které umožňují návštěvu naší webové stránky. Údaje o uživatelích shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Cookies, které nejsou technicky nezbytné, používáme k tomu, abychom lépe poznali naše cílové skupiny, vyhodnotili jejich zájmy a upozornili je na naše produkty a naši společnost prostřednictvím přímého marketingu.

2.3 Právní základ zpracování

Pokud jste nám udělili svůj souhlas prostřednictvím cookie banneru pro technicky nepotřebné cookies, můžeme zpracovávat vaše údaje v rámci vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. U souborů cookie, které jsou technicky nezbytné pro provoz této webové stránky, je zpracování založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. věta 1 písm. f) nařízení GDPR.

2.4 Oprávněné zájmy

Máme oprávněný ekonomický zájem na externí prezentaci naší společnosti a na propagaci našich produktů. Technicky nezbytné soubory cookie nám pomáhají optimálně zobrazovat webové stránky.

2.5 Příjemci nebo kategorie příjemců

Údaje o souborech cookie jsou předávány našim interním pracovištím a našim dodavatelům, kteří jsou pověřeni poskytováním hostingových služeb a zdrojů IT.

2.6 Předávání do třetích zemí

Informace uložené v souborech cookie nejsou v zásadě předávány do třetích zemí kromě situací, kdy je identifikace uživatelů nezbytná pro poskytovatele služeb třetích stran.

2.7 Doba uchovávání

Osobní údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu, pro který jsme je získali, už nebudeme potřebovat. V případě zpracování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy je příslušná relace ukončena. Soubory cookie se ukládají na počítačovém systému uživatele a z něj se přenášejí na náš server. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit ukládání souborů cookie. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze provést také automaticky.

2.8 Možnosti námitek a výmazu

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR (čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud budou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, je možné, že nepůjde používat všechny funkce webových stránek, například nákupní košík obchodu. Zpracování osobních údajů pro poskytování webových stránek pomocí technicky nezbytných souborů cookie je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Proto uživatel nemůže vznést námitky proti tomuto typu zpracování.

2.9 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e) nařízení GDPR)

Poskytnutí vašich údajů pro zpracování souborů cookie je dobrovolné. V případě, že vaše údaje nebudou poskytnuty, může se stát, že nebude schopni přiřadit vašemu IT systému adresu a vy nebudete moci používat naše webové stránky nebo je nebudete moci používat v plném rozsahu.

3. Google Analytics

3.1 Rozsah zpracování

Používáme funkce služby webové analýzy Google Analytics. Odpovědná je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660
E-mail: support-deutschland@google.com. Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho užívání této webové stránky. Google na základě našeho pověření použije tyto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce.

3.2 Účel zpracování

Tyto údaje používáme k navrhování a optimalizaci webových stránek podle potřeby a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Dostáváme zprávy o chování uživatelů našich webových stránek. Údaje také vyhodnocujeme pro marketingové účely, abychom lépe porozuměli zájmu našich zákazníků o naše služby a zlepšili naše portfolio služeb a naše služby.

3.3 Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. 

3.4 Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje, pokud již nejsou anonymní prostřednictvím anonymizace IP adres, zpracováváme pouze my a společnost Google.

3.5 Předávání do třetích zemí

Osobní údaje mohou být předány přidruženým společnostem společnosti Google Ireland Ldt. v USA. Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Díky tomu bude vaše adresa IP v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, před předáním do Spojených států zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude celá adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů se standardními smluvními podmínkami, abychom zajistili bezpečný přenos údajů do třetích zemí.

3.6 Doba uchovávání

V případě vyhodnocování na základě Google Analytics již osobní údaje neukládáme. Podrobné informace o době uložení souborů cookie naleznete v tabulce v odstavci 2.1.

3.7 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e) nařízení GDPR)

Poskytnutí vašich údajů ke zpracování službou Google Analytics je dobrovolné. V případě neposkytnutí vašich údajů nedojde k žádnému omezení.

3.8 Možnosti námitek a výmazu

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést vůči společnosti Google námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR (čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). 

Shromažďování službou Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

4. Google-YouTube

4.1 Rozsah zpracování

Do našich webových stránek jsme integrovali videa YouTube. Odpovědná je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660
E-mail: support-deutschland@google.com. Google YouTube shromažďuje IP adresu, případně také cookies uživatele, jakmile uživatel klikne na vložené video, aby si je přehrál.

4.2 Účel zpracování

Videa YouTube integrujeme pouze pro marketingové účely, tedy pro zajímavější prezentaci našeho zboží a služeb.

4.3 Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. 

4.4 Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze my a společnost Google.

4.5 Předávání do třetích zemí

Osobní údaje mohou být předány přidruženým společnostem společnosti Google Ireland Ldt. v USA. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů se standardními smluvními podmínkami, abychom zajistili bezpečný přenos údajů do třetích zemí.

4.6 Doba uchovávání

V rámci tohoto zpracování údajů neukládáme žádné osobní údaje. Podrobné informace o době uložení souborů cookie naleznete v tabulce v odstavci 2.1.

4.7 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e) nařízení GDPR)

Poskytnutí vašich údajů ke zpracování ze strany Google YouTube je dobrovolné. V případě neposkytnutí nebudete bohužel moci videa sledovat.

4.8 Možnosti námitek a výmazu

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést vůči společnosti Google námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR (čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). Podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

5. WordPress

5.1 Rozsah zpracování

Naše webové stránky jsou založeny na redakčním systému WordPress.org. Za zpracování údajů odpovídáme my. Jako součást systému WordPress jsou použity soubory cookie WPML od společnosti OntheGoSystems. Společnosti OntheGoSystems nejsou předávány žádné osobní údaje.

5.2 Účel zpracování

Ve WordPressu jsou nastaveny dva soubory cookie, které ukládají vaši volbu jazykové verze nebo testují, zda jsou soubory cookie aktivovány.

5.3 Právní základ zpracování a oprávněný zájem

Zpracování osobních údajů se provádí za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Máme oprávněný ekonomický zájem na poskytování našich webových stránek v různých jazykových verzích a na ukládání rozhodnutí učiněných uživateli za účelem zlepšení pohodlí uživatelů na našich webových stránkách.

5.4 Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze my.

5.5 Doba uchovávání

V rámci tohoto zpracování údajů neukládáme žádné osobní údaje. Podrobné informace o době uložení souborů cookie naleznete v tabulce v odstavci 2.1.

5.6 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e) nařízení GDPR)

Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí však nebude vaše jazykové nastavení trvale uloženo.

6. Borlabs

6.1 Rozsah zpracování

Naše webové stránky používají cookie banner z společnosti Borlabs, majitel: Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Používá se soubor cookie.

6.2 Účel zpracování

Soubor cookie se použije tak, aby uložil rozhodnutí uživatele o výběru ve vztahu k banneru souborů cookie.

6.3 Právní základ zpracování a oprávněný zájem

Zpracování osobních údajů se provádí za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Máme oprávněný ekonomický zájem na zpracování našich webových stránek pomocí souborů cookie a na použití lišty cookie pro tento účel.

6.4 Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze my.

6.5 Doba uchovávání

Podrobné informace o době uložení souborů cookie naleznete v tabulce v odstavci 2.1.

6.6 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e) nařízení GDPR)

Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí však nebude vaše nastavení souborů cookie trvale uloženo.

7. Qualtrics

7.1 Odpovědnost

Na základě pověření společnosti Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, zastoupenou jednateli Henkem Beckerem, Lennartem de Vet, Stephanem Hölzlem, používáme na našich stránkách software Qualtrics. Qualtrics je produktem společnosti Qualtrics LLC, kterou zastupuje generální ředitel Zig Serafin, 333 W River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA. Více informací o ochraně údajů naleznete zde: https://www.qualtrics.com/de/plattform/dsgvo/

7.2 Rozsah zpracování

Qualtrics je dotazníková platforma v oblasti „Experience Managementu“. Jedná se o software, který umožňuje společnostem zkoumat názory a rozpoložení zákazníků a zaměstnanců a včas na ně reagovat.

7.3 Účel zpracování

Software Qualtrics se používá k provádění průzkumů s cílem zlepšit nabídku produktů a služeb našich partnerů.

7.4 Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. 

7.5 Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše osobní údaje zpracovává pouze společnost Robert Bosch Power Tools GmbH a my.

7.6 Předávání do třetích zemí

Osobní údaje jsou předávány společnosti Qualtrics LLC v USA. Odpovědná osoba, Fa. Bosch Power Tools GmbH uzavřela s firmou Qualtrics LLC smlouvu o zpracování údajů se standardními smluvními podmínkami, aby zajistila bezpečný přenos do třetích zemí. https://www.qualtrics.com/cs/platform/dsgvo/

7.7 Doba uchovávání

V rámci tohoto zpracování údajů neukládáme žádné osobní údaje. Podrobné informace o době uložení souborů cookie naleznete v tabulce v odstavci 2.1.

7.8 Povinnost poskytnout informace (čl. 13 II písm. e) nařízení GDPR)

Poskytnutí vašich údajů pro zpracování je dobrovolné. V případě neposkytnutí se bohužel nebudete moci průzkumu zúčastnit.

8. Facebook Pixel

Naše webové stránky používají k měření konverzí pixel pro akce návštěvníků od společnosti Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku. To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Facebook Pixel se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií.
Další informace o ochraně soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu „Custom Audiences“ můžete také deaktivovat v nastavení reklam na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Abyste to mohli provést, musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na používání ze strany Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní digitální reklamní aliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

9. Adform

Soubory cookie společnosti Adform A/S se používají k zobrazování zájmově orientované reklamy.

Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň K, Dánsko. Za tímto účelem se do pseudonymizovaných uživatelských profilů ukládají informace o operačním systému, verzi prohlížeče, IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí nebo zobrazení. Tyto údaje se používají k následujícím účelům:

 • Záznam počtu návštěvníků našich webových stránek.
 • Určení pořadí, v jakém návštěvník navštívil různé stránky našich webových stránek.
 • Vyhodnocení, které části našich webových stránek je třeba upravit.
 • Optimalizace webových stránek.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Možnost vašeho odhlášení:

Kliknutím na tento odkaz můžete nastavit soubor cookie opt-out, který zabrání dalšímu shromažďování údajů . https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/.

Nastavení souborů cookie můžete také zabránit v nastavení prohlížeče nebo již nastavené soubory cookie pravidelně mazat. V takovém případě upozorňujeme, že v takovém případě bude smazán i soubor cookie pro odhlášení, takže případné námitky budete muset uplatnit znovu.

IV. Informace o automatizovaném rozhodování 

Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů příslušných správců údajů, abyste zjistili, který z výše uvedených poskytovatelů služeb podrobuje vaše údaje automatizovanému rozhodování. My záměrně automatizovaného rozhodování nepoužíváme.

V. Informace o zabezpečení údajů

Aby byla zajištěna bezpečnost vašich údajů, jsou naše webové stránky šifrovány pomocí protokolu SSL. Volání https:// je vynuceno nastavením serveru, takže nešifrované spojení není možné.

VI. Vaše práva jako práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na

 • podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR kdykoli odvolat nám poskytnutý souhlas (např. písemně nebo v textové podobě). V důsledku toho už nebudeme v budoucnu oprávněni pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založeno na tomto souhlasu;
 • v souladu s článkem 15 nařízení GDPR požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, které zpracováváme, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny od vás, jakož i existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 nařízení GDPR a případně požadovat smysluplné informace o podrobnostech údajů;
 • v souladu s článkem 16 nařízení GDPR požadovat bez zbytečného odkladu opravu nesprávných údajů nebo doplnění svých osobních údajů, které uchováváme;
 • v souladu s článkem 17 nařízení GDPR požádat o vymazání svých osobních údajů, které uchováváme, pokud existuje jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, pokud není zpracování nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, z důvodu splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v souladu s článkem 18 nařízení GDPR, pokud popíráte přesnost těchto údajů, zpracování je nezákonné, ale odmítáte je vymazat, nebo pokud již nepotřebujeme vaše údaje, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně a odmítnutí právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení GDPR a dosud není jasné, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi;
 • v souladu s článkem 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. věta 1 písm. b) nařízení GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů. je-li to technicky proveditelné, máte při výkonu svého práva právo na to, aby osobní údaje týkající se přímo vás byly námi předány přímo jinému správci. Tímto nesmí mít dotčena práva a svobody jiných osob.
 • podle čl. 21 nařízení GDPR v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.
 • podle čl. 77 nařízení GDPR podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení GDPR.