Gegevensbescherming en cookieverklaring

volgens art. 13, 14 van de AVG voor https://www.powerforall-alliance.com/

Kort overzicht: zo verwerken wij uw gegevens via de website

Op onze website informeren we over onszelf, onze diensten en onze projecten. Om u deze informatie te kunnen bezorgen, verwerken wij persoonsgegevens in de vorm van gegevens om deze naar uw IT-apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone (logbestanden), over te dragen en om de paginaweergave te optimaliseren (cookies).

Wij verzamelen en verwerken uw contactgegevens en de inhoud van uw berichten wanneer u contact met ons opneemt via contactformulieren of andere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld per e-mail, om u indien nodig te antwoorden.

Om onze producten nog beter op de markt te brengen, willen we – met uw toestemming – graag meer weten over uw interesses en gebruiksgedrag. We evalueren daarom hoe u onze website gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van analysesoftware en services van externe leveranciers.

Hieronder vindt u informatie over gegevensbeveiliging en uw rechten als betrokkene. Gelieve aanvragen verzoeken en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming richten aan het management.

Inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring:

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
II. Gegevensverwerking via contactformulieren en communicatiemiddelen
III. Gegevensverwerking op de website
1. Logbestanden
2. Cookies – Cookieverklaring
3. Google Analytics
4. Google YouTube
5. WordPress
6. Borlabs
7. Qualtrics
8. Facebook Pixel
9. Adform
IV. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming
V. Informatie over gegevensbeveiliging
VI. Uw rechten als betrokkene

Inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring:

II. Gegevensverwerking via contactformulieren en communicatiemiddelen

1. Verantwoordelijkheid

Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via contactformulieren en communicatiemiddelen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in deze rubriek, te beginnen bij punt 2.

Dit geldt niet als u ons bijvoorbeeld door uw keuze van de ontvanger in het contactformulier of per e-mail hebt meegedeeld dat u wilt dat wij uw bericht rechtstreeks aan een van onze partners doorsturen. In dat geval verzamelen en verwerken wij alleen uw IP-adres en logbestanden (metadata) over uw verzoek. De inhoud van het bericht wordt dan doorgestuurd naar de desbetreffende partner, die dan als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Meer informatie over gegevensbescherming bij de respectieve partners vindt u hier: https://www.powerforall-alliance.com/

2. Omvang van de verwerking

Wij zijn bereikbaar per post, e-mail, contactformulier en telefoon voor al uw vragen. Eenvoudige verzoeken waarvoor u zich niet hoeft te identificeren, kunnen anoniem worden gedaan. Voor zover uw identificatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld om u te antwoorden of terug te bellen, verzamelen wij uw contactgegevens.

Als u ons een bericht schrijft via ons contactformulier, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u invoert (voornaam, achternaam, e-mailadres, inhoud van het bericht). Bovendien verzamelen wij uw IP-adres en logbestanden over de datum en het tijdstip van verzending van het bericht.

3. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u te identificeren, om uw bericht toe te wijzen aan een bestaand contract, een personeelsadvertentie, een sollicitatieprocedure of een andere zakenrelatie, om uw bericht op te slaan, te beantwoorden of door te sturen indien nodig.

4. Rechtsgrondslag van de verwerking

Indien u ons toestemming hebt gegeven ter gelegenheid van correspondentie met u, bijvoorbeeld in het kader van het contactformulier, kunnen wij uw gegevens verwerken in het kader van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt 1, onder a), van de AVG.

Indien u dat wenst, sturen wij uw bericht en uw persoonlijke gegevens door naar een van onze partners. Hiertoe dient u in het contactformulier aan te geven dat het bericht moet worden doorgezonden aan een door u in het keuzemenu aan te geven partner. Door deze keuze te maken, geeft u ons uw toestemming in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 Sentence 1 lit. a AVG dat wij uw persoonlijke gegevens vermeld in punt 2 en de inhoud van het bericht aan de respectieve partner doorgeven, zodat de partner uw gegevens verzamelt en verwerkt met als doel uw aanvraag te beantwoorden. Voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens is uitsluitend de desbetreffende partner verantwoordelijk.

In individuele gevallen kan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden uitgevoerd, art. 6 para. 1 p. 1 lit. b AVG.

De verwerking van persoonsgegevens kan ook gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 para. 1 p. 1 lit. f AVG.

5. Rechtmatige belangen

Wij hebben er een legitiem economisch belang bij om via onze contactformulieren en (elektronische) communicatiemiddelen bereikbaar te zijn voor de verwerking en beantwoording van vragen met belangstelling voor onze producten en om op uw vragen te reageren. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens voor zover u bijvoorbeeld een directeur, werknemer, sollicitant, klant, potentiële klant of andere vertegenwoordiger van onze contractuele partner bent. Wij verzamelen ook informatie om uw sollicitatie in overweging te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens ook met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, de indiening of verdediging van vorderingen.

6. Ontvangers of categorieën ontvangers

Uw persoonsgegevens zullen in het algemeen door ons worden verwerkt. Indien u ons hebt meegedeeld dat u wenst dat wij uw bericht rechtstreeks doorsturen naar een van onze partners, zullen zij uw persoonsgegevens samen met uw bericht ontvangen en verwerken in overeenstemming met hun privacybeleid. De partner zal u direct antwoorden. Wij zullen uw persoonsgegevens, die wij via elektronische communicatiemiddelen hebben ontvangen, alleen aan externe ontvangers doorgeven voor zover dit in individuele gevallen noodzakelijk is om uw aanvraag te verwerken.

III. Gegevensverwerking op de website

1. Logbestanden

1.1 Omvang van de verwerking

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem waarmee u, de betrokkene, onze website oproept. Deze gegevens worden op onze server opgeslagen en verwerkt in een logbestand (zogenaamde logbestanden). De volgende persoonsgegevens worden hierbij verzameld:

In logbestanden wordt onder meer het IP-adres, de gebruikte browser, de tijd en datum en het systeem dat door een sitebezoeker wordt gebruikt, opgeslagen. We slaan alleen geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers op. Op webserverniveau gebeurt dit door standaard een IP-adres 123.123.123 te gebruiken in plaats van het daadwerkelijke IP-adres van de bezoeker, bijvoorbeeld 123.123.123.123 in het logbestand.XXX wordt opgeslagen, waarbij XXX een willekeurige waarde is tussen 1 en 254. Het is niet langer mogelijk om een persoonlijk verband tot stand te brengen.

1.2 Doel van de verwerking

Het IP-adres is een reeks cijfers die uw computersysteem uniek identificeert wanneer u onze website bezoekt. Het IP-adres wordt gebruikt om datapakketten te ontvangen en te verzenden en zorgt ervoor dat een gebruiker een website kan bezoeken. De tijdelijke opslag van het IP-adres op onze server is nodig om de pagina-inhoud naar het computersysteem van de gebruiker te sturen na het oproepen van onze website, zodat de gebruiker de inhoud kan waarnemen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen en om eventuele transmissiefouten te kunnen vaststellen. Daarnaast dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

1.3 Juridische basis voor verwerking

De verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme belangen volgens art. 6, lid 1 p. 1 sub. f van de AVG.

1.4 Gerechtvaardigde belangen

We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden om ervoor te zorgen dat onze product- en service-informatie online toegankelijk zijn.

1.5 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze IT-afdeling en aan onze contractanten, die verantwoordelijk zijn voor de hosting en het leveren van de IT-middelen voor de werking van de website.

1.6 Overdrachten door derde landen

Wij nemen ons niet voor uw persoonsgegevens door te geven aan het buitenland.

1.7 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Het IP-adres van de gebruiker moet gedurende de sessie bewaard blijven om gebruik van de website mogelijk te maken.

Als uw gegevens worden opgeslagen in het logbestand, worden de gegevens die daarin worden verzameld voor onbepaalde tijd bewaard.

1.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG). Als u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgegevens in dit geval niet langer tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
De verwerking van persoonsgegevens voor het ter beschikking stellen van de website en voor het aanmaken van het logbestand is essentieel voor de werking van de website. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken tegen dit soort verwerkingen.

1.9. Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verwerken van logbestanden is nodig om de website correct te weergeven. In het geval dat u geen IP-adres opgeeft, is de pagina om technische redenen niet toegankelijk.

2. Cookies – Cookieverklaring

2.1 Omvang van de verwerking

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn tekstbestanden die op het IT-systeem van de gebruiker worden opgeslagen zodra deze onze website bezoekt. Cookies bevatten karakteristieke tekenreeksen waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw bezocht wordt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige pagina-elementen op onze website maken het noodzakelijk dat de toegang tot internetbrowser wordt geïdentificeerd, zelfs na het wijzigen van pagina’s op onze website.

De volgende cookies staan hieronder en vanaf punt 3 in meer detail beschreven.

NaamAanbiederDoelstellingBewaartermijn
_gaGoogle LLCBevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.
2 jaar
_gidGoogle LLCBevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.24 uur
_gatGoogle LLCDe cookie wordt gebruikt om het aantal serververzoeken door de gebruiker te beperken.1 minuut
_icl_visitor_lang_jsWPMLDe cookie wordt gebruikt om de omgeleide taal op te slaan.24 uur
borlabs-cookieBorlabsDe cookie slaat de instellingen op van de bezoekers die zijn geselecteerd in de Cookiebox van Borlabs.1 jaar
NIDYouTubeDe cookie wordt gebruikt om YouTube-inhoud te deblokkeren en wordt opgenomen in verzoeken die door de browsers naar Google-websites worden gestuurd. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeursinstellingen en andere informatie op te slaan, in het bijzonder uw voorkeurstaal (bijv. Duits), hoeveel zoekresultaten er per pagina moeten worden weergegeven (bijv. 10 of 20) en of het Google SafeSearch-filter moet worden geactiveerd.6 maanden
wp-wpml_current_languageWPMLLeidt de websitegebruiker rechtstreeks naar de juiste meertalige inhoud op basis van de browsertaal; lokale gegevensverwerking.24 uur
wpml_browser_redirect_testWPMLDe cookie wordt gebruikt om te testen of cookies zijn geactiveerd; lokale gegevensverwerking.Na het einde van de sessie
browser_localeEigenaar van deze websiteDeze cookie wordt gebruikt om de huidige taal van de browser van de gebruiker op te slaan en de gebruiker om te leiden naar de juiste taalversie van de bezochte website.Na het einde van de sessie

2.2 Doel van de verwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs nadat de pagina gewijzigd wordt. In deze technisch noodzakelijke cookies worden gegevens verzameld, opgeslagen en naar ons verzonden om toegang tot onze website mogelijk te maken. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

We gebruiken cookies die technisch niet noodzakelijk zijn om onze doelgroepen beter te leren kennen, hun interesses te evalueren en hun aandacht te vestigen op onze producten en ons bedrijf via directe marketing.

2.3 Wettelijke basis voor verwerking

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor technisch niet noodzakelijke cookies via de cookie-banner, kunnen wij uw gegevens binnen de reikwijdte van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub a van de AVG verwerken. Cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1 p. 1 sub. f van de AVG.

2.4 Gerechtvaardigde belangen

We hebben een legitiem economisch belang bij de externe presentatie van ons bedrijf en bij het promoten van onze producten. Technisch noodzakelijke cookies helpen ons om de website optimaal te weergeven.

2.5 Ontvangers of categorieën van ontvangers

De gegevens van de cookies worden doorgegeven aan onze interne afdelingen en aan onze aannemers, die de opdracht krijgen om IT-middelen te hosten en te verstrekken.

2.6 Overdracht naar derde landen

Informatie die in cookies wordt opgeslagen, wordt in principe niet naar derde landen verzonden, tenzij het nodig is om de gebruiker te identificeren voor externe dienstverleners.

2.7 Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Cookies worden op het IT-systeem van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze server verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden.

2.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene heeft het recht om zich, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar betreffende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG). De verantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website, bijv. het winkelmandje van de shop, volledig gebruikt kunnen worden. De verwerking van persoonsgegevens voor het aanbieden van de website door technisch noodzakelijke cookies is essentieel voor de werking van de website. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken tegen dit soort verwerkingen.

2.9 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor de verwerking van cookies is vrijwillig. Als uw gegevens niet worden verstrekt, is het mogelijk dat we uw IT-systeem niet aanspreken en dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

3. Google Analytics

3.1 Omvang van de verwerking

We gebruiken functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Tel: +353 1543 1000, Fax: +353 1668 5660 is verantwoordelijk.
E-mail: support-deutschland@google.com. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

3.2 Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door ons gebruikt om de website naar wens te ontwerpen en te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. We ontvangen rapporten over het gebruiksgedrag van onze websitegebruikers. We evalueren de gegevens ook voor marketingdoeleinden om de interesse van onze klanten in onze diensten beter te begrijpen en om ons dienstenportfolio en onze service te verbeteren.

3.3 Wettelijke basis voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub. a van de AVG.

3.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden, tenzij deze al geanonimiseerd zijn door middel van IP-anonimisering, alleen door ons en Google verwerkt.

3.5 Overdrachten naar derde landen

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar gelieerde bedrijven van Google Ireland Ldt. in de VS. We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met standaardcontractbepalingen om veilige overdrachten naar derde landen te garanderen.

3.6 Bewaartermijn

We slaan geen persoonlijke gegevens meer op in evaluaties op basis van Google Analytics. Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

3.7 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor verwerking door Google Analytics is vrijwillig. Als uw gegevens niet worden verstrekt, zijn er geen beperkingen.

3.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG).

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Google YouTube

4.1 Omvang van de verwerking

We hebben YouTube-video’s op onze website geïntegreerd. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Tel: +353 1543 1000, Fax: +353 1668 5660 is verantwoordelijk.
E-mail: support-deutschland@google.com. Google YouTube verzamelt het IP-adres van de gebruiker en eventueel cookies zodra de gebruiker op de geïntegreerde video klikt om deze af te spelen.

4.2 Doel van de verwerking

We sluiten YouTube-video’s alleen in voor marketingdoeleinden, d.w.z. om onze goederen en diensten op een interessantere manier te presenteren.

4.3 Wettelijke basis voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub. a van de AVG.

4.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons en Google verwerkt.

4.5 Overdrachten door derde landen

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar gelieerde bedrijven van Google Ireland Ldt. in de VS. We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met standaardcontractbepalingen om veilige overdrachten naar derde landen te garanderen.

4.6 Bewaartermijn

We slaan geen persoonlijke gegevens op als onderdeel van deze gegevensverwerking. Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

4.7 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor verwerking door Google Analytics is vrijwillig. In het geval dat de gegevens niet verstrekt worden, kunt u de video’s helaas niet bekijken.

4.8 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid 1 p. 1 sub. e of f van de AVG plaatsvinden om bezwaar te maken (art. 21 lid 1 van de AVG). Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

5. WordPress

5.1 Omvang van de verwerking

Onze website is gebaseerd op het contentmanagementsysteem van WordPress.org. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als onderdeel van WordPress, worden WPML-cookies van het bedrijf OntheGoSystems geplaatst. Er worden geen persoonlijke gegevens naar OntheGoSystems verzonden.

5.2 Doel van de verwerking

WordPress stelt twee cookies in om de selectie van uw taal op te slaan of om te testen of cookies zijn geactiveerd.

5.3 Juridische basis voor verwerking en gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren. We hebben het legitieme economische belang om onze website in verschillende taalversies aan te bieden en om de beslissing van gebruikers op te slaan om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

5.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons en Google verwerkt.

5.5 Bewaartermijn

We slaan geen persoonlijke gegevens op als onderdeel van deze gegevensverwerking. Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

5.6 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig. In het geval dat u uw gegevens niet verstrekt, worden uw taalinstellingen echter niet permanent opgeslagen.

6. Borlabs

6.1 Omvang van de verwerking

Onze website maakt gebruik van een cookiebanner van het volgende bedrijf: Borlabs, eigenaar: Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Er wordt een cookie geplaatst.

6.2 Doel van de verwerking

De cookie wordt geplaatst om de keuze van de gebruiker voor de cookiebanner op te slaan.

6.3 Wettelijke basis voor verwerking en gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren. We hebben een gerechtvaardigd economisch belang om onze website met cookies te verwerken en voor dit doel een cookiebanner te gebruiken.

6.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons en Google verwerkt.

6.5 Bewaartermijn

Voor details over hoe lang cookies worden bewaard, verwijzen wij u naar de tabel in nr. 2.1.

6.6 Verplichting tot verstrekking (art. 13 II sub. e van de AVG)

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig. In het geval dat u uw gegevens niet verstrekt, worden uw cookie-instellingen echter niet permanent opgeslagen.

7. Qualtrics

7.1 Verantwoordelijkheid

Op onze website gebruiken wij de software Qualtrics in opdracht van Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders Henk Becker, Lennart de Vet, Stephan Hölzl. Qualtrics is een product van de naam: Qualtrics LLC, vertegenwoordigd door CEO Zig Serafin, 333 W River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.qualtrics.com/

7.2 Omvang van de verwerking

Qualtrics is een enquêteplatform op het gebied van “experience management”. Het is software die bedrijven in staat stelt de meningen en gevoeligheden van klanten en werknemers te onderzoeken en daar tijdig op te reageren.

7.3 Doel van de verwerking

Qualtrics wordt gebruikt om enquêtes te houden om het product- en dienstenaanbod van onze partners te verbeteren.

7.4 Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 para. 1 p. 1 lit. a AVG.

7.5 Ontvangers of categorieën ontvangers

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Robert Bosch Power Tools GmbH en ons verwerkt.

7.6 Overdracht naar derde landen

Persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan Qualtrics LLC in de VS. De verantwoordelijke partij, Fa. Bosch Power Tools GmbH, is met Fa. Qualtrics LLC een contract voor orderverwerking overeengekomen met standaard contractuele clausules, zodat de veilige overdracht naar derde landen is gegarandeerd. https://www.qualtrics.com/

7.7 Duur van de opslag

Wij slaan geen persoonsgegevens op in het kader van deze gegevensverwerking. Voor details over de opslagduur van cookies verwijzen wij u naar de tabel in paragraaf 2.1.

7.8 Verplichting tot het verstrekken van gegevens (Art. 13 II lit. e AVG)

Het verstrekken van uw gegevens voor verwerking gebeurt op vrijwillige basis. In geval van niet-beschikbaarheid zult u helaas niet aan een enquête kunnen deelnemen.

8. Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) om conversies te meten.

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder.

Het gebruik van Facebook-pixel is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

9. Adform

Cookies van Adform A/S worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken. Voor dit doel wordt informatie over het besturingssysteem, de browserversie, IP-adressen, geografische locatie en het aantal klikken of weergaven opgeslagen in gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het registreren van het aantal bezoekers van onze websites.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Beoordelen welke onderdelen van onze website moeten worden aangepast.
 • Het optimaliseren van de website.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Uw opt-out optie:

Door op deze link te klikken, kunt u een opt-out cookie instellen die verdere gegevensverzameling voorkomt. https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

U kunt ook voorkomen dat cookies worden ingesteld in uw browserinstellingen of regelmatig cookies verwijderen die al zijn ingesteld. Houd er in dit geval rekening mee dat de opt-out-cookie dan ook wordt verwijderd, zodat u opnieuw bezwaar moet maken.

IV. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming

Welke van de genoemde dienstverleners uw gegevens onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de betreffende verantwoordelijke. We vermijden bewust geautomatiseerde besluitvorming.

V. Informatie over gegevensbeveiliging

Om uw gegevensbeveiliging te garanderen, is onze website SSL-versleuteld. De aanhef van https: // wordt afgedwongen door serverinstellingen, zodat onversleutelde verbindingen niet mogelijk zijn.

VI. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u het recht

 • in overeenstemming met art. 7 lid3 van de AVG, om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken (bijvoorbeeld schriftelijk of in tekstvorm). Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking niet meer voortzetten, voor zover deze op deze toestemming was gebaseerd;
 • in overeenstemming met art. 15 van de AVG inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, als deze niet bij u zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in de zin van art. 22 lid 1 van de AVG en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens opvragen;
 • in overeenstemming met art. 16 van de AVG onverwijld rectificatie te verzoeken van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • in overeenstemming met art. 17 om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken in overeenstemming met art. 17 van de AVG als een van de voorwaarden opgesomd in art. 17 lid 1 sub. a-f van de AVG van toepassing is, op voorwaarde dat de verwerking van de gegevens niet vereist is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en af te weren;
 • In overeenstemming met art. 18 van de AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen als u de juistheid van deze gegevens betwist, als de verwerking onwettig is maar u weigert deze te verwijderen, of als we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om ze te doen gelden of uit te oefenen of als u zich moet verdedigen tegen juridische claims of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 van de AVG en nog niet is vastgesteld of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan die van u;
 • in overeenstemming met art. 20 van de AVG om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen als de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 of art. 9 par. 2 sub a. van de AVG of op contractbasis op basis van art. 6 lid 1 p. 1 sub. b van de AVG gebaseerd is en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
 • op basis van art. 21 van de AVG in het geval van de verwerking van uw gegevens op basis van legitieme belangen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
 • In overeenstemming met art. 77 van de AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.